Screenshot 2020 10 30 at 4.16.28 PM

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Ε.Φ. ΓΙΑ ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ. και η Π.Ο.Α.Ε.Φ., μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη, φέρνουν από κοινού στο τραπέζι των προτάσεων του νέου βαθμολογίου του Αστυνομικού Προσωπικού, μια ενιαία, σαφή και στοχευμένη πρόταση, η οποία έτυχε της αποδοχής των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

Η πρότασή μας αυτή κατατέθηκε και αναπτύχθηκε προσφάτως στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συνδέεται άρρηκτα με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, που αναφέρεται στο αναφαίρετο δικαίωμα βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του δημοσίου, ως μείζων δικαίωμα υπαλληλικής ανέλιξης και προσωπικής δικαίωσης.

Στόχος των Ομοσπονδιών μας, η απαγκίστρωση του χαμηλόβαθμου κυρίως προσωπικού από την σχεδόν ισόβια βαθμολογική στασιμότητα.Με την ολιστική πρόταση διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου βαθμολογικών προαγωγών διασφαλίζεται ένα δίκαιο, ορθολογικό και διαχρονικό σύστημα εξέλιξης των αστυνομικών που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς, χωρίς να αποκλείονται της προαγωγικής διαδικασίας οι λοιποί υπηρετούντες στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, προερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων, τους οποίους η πρότασή μας αντιμετωπίζει ισότιμα, απολύτως συναδελφικά και δίκαια, ανάλογα από την προηγηθείσα διαδικασία κατάταξής τους στο Σώμα.

Με το προτεινόμενο σύστημα προαγωγών, δεν διαταράσσεται η ιεραρχική σχέση μεταξύ των υπαλλήλων, δεν δημιουργούνται συνθήκες άδικης μεταχείρισης, τηρούνται οι αρχές του συντάγματος και του διοικητικού δικαίου, ενώ παράλληλα προωθούνται και ενισχύονται τα κριτήρια που έχουν θεσμοθετηθεί για την αξιοκρατική και νόμιμη εξέλιξη των υπαλλήλων, ήτοι:

 

Ειδικότερα, μέσω της πρότασής μας κυρίως,

> Πτυχιούχοι : αξιοποιούνται δεόντως οι περιπτώσεις των αστυνομικών που κατέχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης λαμβάνοντας νωρίτερα από την γενική κατηγορία την βαθμολογική εξέλιξη τους. Για πρώτη φορά η χρήση του πτυχίου, λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογική εξέλιξη όπως συμβαίνει σε όλα τα Σώματα αλλά και γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

> Προαγωγή Μ.Α.Υ : Αποδίδεται ένας επιπρόσθετος βαθμός σε όλο το προσωπικό των Μ.Α.Υ. στο 26ο έτος συνολικής υπηρεσίας και όχι επιλεκτικά και εθελούσια με αστερίσκους που θα καθιστούν αδύνατη την επιλογή της προαγωγής. Με αυτή την διάταξη αποκαθίσταται η τεράστια ανισότητα της βαθμολογικής στασιμότητας για 24 έτη στο βαθμό του Αρχιφύλακα για ΟΛΟΥΣ τους Μ.Α.Υ. (από το 16ο έτος έως το 40ο έτος συνολικής υπηρεσίας).

> Αναπροσαρμόζονται δικαιότερα τα διαστήματα παραμονής και όρια προαγωγής στον επόμενο βαθμό σε όλες τις προτεινόμενες κατηγορίες. Η πρόταση είχε ως βασικό στόχο την δικαιότερη βαθμολογική ιεραρχία για όλες τις κατηγορίες προσωπικού καθώς η συσχέτιση όλων των κατηγοριών είναι αναγκαία.

> Η παραμονή και η προαγωγή στηρίζεται είτε στα χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό είτε στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα, ώστε να εναρμονίσει σημερινές ανισότητες και δικαστικές διαμάχες.

> Υπολογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό όπως ήδη συμβαίνει και στο Λιμενικό Σώμα. Σήμερα παρόλο που ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται εξ αρχής για τις μισθολογικές προαγωγές αλλά και ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό στα συντάξιμα έτη, δεν υπολογίζεται στη βαθμολογική προαγωγή στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ

Κατά την άποψή μας, η Υπηρεσία οφείλει να επικεντρωθεί σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών και τρόπου βαθμολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της, με γνώμονα την Αρχή της Διαφάνειας, της Ισότητας και της Αξιοκρατίας. Αυτή τη φορά απαιτείται να ρυθμιστεί το μείζον ζήτημα του βαθμολογίου του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τρόπο ενιαίο, συστηματικό, ολοκληρωμένο και λυσιτελές, ώστε η βαθμολογική ανέλιξη και η επιλογή των στελεχών σε θέσεις ευθύνης να συνιστά ένα νεοπαγές, καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο βαθμολογίου, το οποίο θα μεταβάλλει πλήρως τον παραδοσιακό τρόπο και θα τον καταστήσει αποδεκτό μακροχρόνια.

Απώτερος σκοπός της πρότασης του συγκεκριμένου μοντέλου βαθμολογίου, το οποίο διέπεται από την αλληλουχία, αλληλεξάρτηση και αλληλοσύνδεση των αναγραφόμενων στην πρόταση περιπτώσεων, είναι η μορφοποίηση και η λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος :

α. Πολυσυλλεκτικού, δεκτικού και «ανοιχτού» στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του αριθμού των ενδιαφερομένων, χωρίς την πρόβλεψη διαφόρων προσχηματικών προϋποθέσεων «αποκλεισμού», προκειμένου να πραγματώνεται το κανονιστικό περιεχόμενο των Αρχών της Ισότητας και της Αξιοκρατίας.

β. Προσβάσιμου και χρηστικού, που θα συμβάλει στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία βαθμολογικής ανέλιξης με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική αξιοποίηση του προσωπικού.

γ. Αποτελεσματικού, δηλαδή ενός συστήματος βαθμολογίου που αναδεικνύει και αξιοποιεί τους πλέον ικανούς και κατάλληλους αστυνομικούς στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης για την εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, προάγοντας και ενισχύοντας την αρχή της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επ’ ωφελεία των πολιτών της Χώρας μας.

δ. Αξιόπιστου και διαχρονικού, διασφαλίζοντας, με την αρτιότητα των προτεινόμενων μεθόδων και την αποπροσωποποίηση των διαδικασιών, τη γενικότερη αποδοχή και συναίνεσή του από το προσωπικό που απαρτίζει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, λίαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λυσιτελή εφαρμογή της παρούσας πρότασης.

ε. Δημοκρατικού και δίκαιου, καθόσον θα προασπίζει και θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ένστολου ανθρώπινου δυναμικού, που συνάγονται από το πλέγμα των συναφών συνταγματικών κανόνων που αφορούν στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου, στην ίση μεταχείριση, δηλαδή τις προαπαιτούμενες αρχές της λειτουργίας του Σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Εν κατακλείδι, οι εν λόγω προτάσεις περικλείουν μια πασίδηλη φιλοσοφία, η οποία συνίσταται στο συμπέρασμα «ουδεμία πλέον αυθαίρετη και αναξιοκρατική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης», η οποία θα ορίζεται είτε από την πολιτική είτε από τη συνδικαλιστική συγκυρία.

Το βαθμολόγιο, ως νομική υπόσταση, συνιστά ένα κρίσιμο και θεμελιώδες οργανωτικό στοιχείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εκτός της σημασίας του για το σύστημα σταδιοδρομίας, αντικατοπτρίζει τη διάταξη δυνάμεων που επιλέγει κάθε ανάλογο οργανωμένο σύνολο. Αποτελεί αναμφίβολα ένα ζήτημα με πολιτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεν είναι τυχαίες οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε αυτό τις τελευταίες δεκαετίες. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δυσκαμψία, που κατέληγε σε ουσιαστική στέρηση του δικαιώματος εξέλιξης στο σύνολο του προσωπικού – στέρηση που αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις και αρχές, αλλά και σε κάθε προσέγγιση της σύγχρονης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έλλειψη παρακίνησης, η στασιμότητα τού κατά βαθμό κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, αλλά και η εξάρτηση των περισσότερων αστυνομικών και κυρίως των αξιωματικών από πελατειακά και πολιτικά δίκτυα, οδηγούν μαθηματικά σε μια διαλυτική εικόνα, που πολλές φορές απασχολούν την κοινή γνώμη. Όλα αυτά έχουν συντείνει στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα βεβαρυμμένου κλίματος απαξίωσης του προσωπικού.

Σε αυτό συνέτεινε επιπλέον, η καθήλωση στις χαμηλές βαθμολογικές κλίμακες του συνόλου των νέων αστυνομικών, οι οποίοι, βάσει των ισχυόντων διατάξεων έχουν σωρευθεί στους χαμηλούς βαθμούς για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ :

Κατόπιν των ανωτέρω, από τους συνδικαλιστικούς φορείς των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, ύστερα από ενδελεχή μελέτη, λαμβανομένων υπόψη και των κατά καιρούς διατυπωμένων προτάσεων των μελών μας και των Διοικητικών μας Συμβουλίων, προτείνεται όπως οι προερχόμενοι από την κατηγορία προσωπικού των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών και όχι μόνον, να εξελίσσονται βαθμολογικά, μετά την πρόσληψή τους ή την κατάταξή τους στο Σώμα, ως ακολούθως:

 

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

1. Πέντε (5) έτη μετά την πρόσληψή τους, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί, μονιμοποιούνται στην Ελληνική Αστυνομία.

2. Παραμονή για τρία (3) έτη μετά τη μονιμοποίησή τους, ως Συνοριακοί Φύλακες ή Ειδικοί Φρουροί (συνολική υπηρεσία 8 έτη) και προαγωγή στο βαθμό του Αστυφύλακα, στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

3. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών ή 12 ετών συνολικής υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαρχ/κα, στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

4. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών ή 16 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Αρχ/κα στον οποίο παραμένουν για δέκα (10) έτη.

5. Μετά τη συμπλήρωση των δέκα (10) ετών ή 26 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Ανθ/μου στον οποίο παραμένουν για έντεκα (11) έτη.

6. Μετά τη συμπλήρωση των έντεκα (11) ετών ή 37 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ στον οποίο παραμένουν μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συνολικής υπηρεσίας και αποστρατεύονται με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.

Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, αποστρατεύονται με τον επόμενο βαθμό, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

 

Β΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, (πτυχιούχοι) που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

1. Πέντε (5) έτη μετά την πρόσληψή τους, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί, μονιμοποιούνται στην Ελληνική Αστυνομία.

2. Παραμονή για τρία (3) έτη μετά τη μονιμοποίησή τους, ως Συνοριακοί Φύλακες ή Ειδικοί Φρουροί (συνολική υπηρεσία 8 έτη) και προαγωγή στο βαθμό του Αστυφύλακα, στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

3. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών ή 12 ετών συνολικής υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαρχ/κα, στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

4. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών ή 16 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Αρχ/κα στον οποίο παραμένουν για εννέα (9) έτη.

5. Μετά τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών ή 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Ανθ/μου στον οποίο παραμένουν για δέκα (10) έτη.

6. Μετά τη συμπλήρωση των δέκα (10) ετών ή 35 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υ/Β΄ στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

7. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών, ή 39 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ στον οποίο παραμένουν για ένα έτος και με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συνολικής υπηρεσίας, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό.

Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, αποστρατεύονται με τον επόμενο βαθμό, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Γ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αστυφύλακες Μ.Α.Υ., που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων αστυνομικοί, εξελίσσονται όπως ακριβώς και οι Σ/Φ και Ε/Φ της προαναφερόμενης Α΄ περίπτωσης.

 

Δ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αστυφύλακες M.A.Y., (πτυχιούχοι) που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων αστυνομικοί, που είναι πτυχιούχοι, εξελίσσονται όπως ακριβώς και οι Σ/Φ και Ε/Φ της προαναφερόμενης Β΄ περίπτωσης.

 

Ε΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αστυφύλακες Α.Υ., που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

1. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Αστυφυλάκων, με πανελλήνιες εξετάσεις, παραμένουν στο βαθμό του Αστυφύλακα για δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.

2. Κατόπιν προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα στον οποίο παραμένουν για τρία (3) έτη.

3. Μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών, ή 13 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα, στον οποίο παραμένουν για εννέα (9) έτη.

4. Μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών, ή 22 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, στον οποίο παραμένουν για εννέα (9) έτη.

5. Μετά τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών ή 31 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, στον οποίο παραμένουν για τέσσερα (4) έτη.

6. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών, ή 35 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, στον οποίο παραμένουν για πέντε (5) έτη. Με τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών ή σαράντα (40) ετών συνολικής υπηρεσίας αποστρατεύονται με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄

Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, αποστρατεύονται με τον επόμενο βαθμό, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αστυφύλακες A.Y., (πτυχιούχοι) που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας.

1. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Αστυφυλάκων, με πανελλήνιες εξετάσεις, παραμένουν στο βαθμό του Αστυφύλακα για δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.

2. Κατόπιν προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα στον οποίο παραμένουν για τρία (3) έτη.

3. Μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών, ή 13 ετών συνολικής υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα, στον οποίο παραμένουν επί οχτώ (8) έτη.

4. Μετά τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ετών, ή 21 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, στον οποίο παραμένουν επί εννέα (9) έτη.

5. Μετά τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών, ή 30 ετών συνολικής υπηρεσίας, με συνολική εμπειρία δεκαεπτά (17) ετών στο βαθμό του Αρχ/κα και Ανθυπαστυνόμου, έχοντας και πτυχίο πανεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, στον οποίο παραμένουν επί τέσσερα (4) έτη.

6. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών, ή 34 ετών συνολικής υπηρεσίας, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, στον οποίο παραμένουν για πέντε (5) έτη.

7. Μετά τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών, ή συνολικής υπηρεσίας 39 ετών, προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄ στον οποίο παραμένουν για ένα έτος και με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συνολικής υπηρεσίας, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό.

Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, αποστρατεύονται με τον επόμενο βαθμό, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Ζ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αρχιφύλακες προαγωγικών εξετάσεων (π.δ. 82/2006) –Ανθυπαστυνόμοι

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 111/2019, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3686/2008 (Α΄ 281). Οι παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 να αντικατασταθούν ως εξής:

«7. Οι Ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας στο βαθμό τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, χρόνου, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, εξελισσόμενοι περαιτέρω μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Κατ’ εξαίρεση όσοι από τους ανωτέρω Ανθυπαστυνόμους είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προάγονται με τη συμπλήρωση επτά (7) ετών υπηρεσίας στο βαθμό τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση του πτυχίου τους για την προαγωγή τους και οι ομοιόβαθμοί τους απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών και του Τ.Ε.Μ.Α., οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ ή στους επόμενους βαθμούς, το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό. Δεν προάγονται οι Ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητα τους.

8. Οι Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το ηλικίας προάγονται, οι Υπαστυνόμοι Β΄ στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, οι Υπαστυνόμοι Α΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, οι Αστυνόμοι Β΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, οι Αστυνόμοι Α΄ (κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεως τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α΄).

9. Στους Υπαστυνόμους Β΄ και Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄, που προάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7, απονέμεται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτηση τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι Αστυνόμοι Α΄ (μη πτυχιούχοι) και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές (πτυχιούχοι), ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτηση τους, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο καταληκτικό βαθμό».

 

Η΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Προαγωγές Ανθυπαστυνόμων Τ.Ε.Μ.Α.

Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. Αξιωματικοί, προάγονται κατά τα ισχύοντα, μέχρι και το βαθμό του Α/Δ, προκειμένου να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του π.δ. 69/2019. Προς το σκοπό αυτό ιδρύονται 10 θέσεις Αστυνομικού Διευθυντή, μειούμενες αντιστοίχως οι θέσεις των Αστυν. Διευθυντών γενικών καθηκόντων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατ’ αντιστοιχία άρθρου 65 Ν. 4504/2017 (Α΄-187)

«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

Κατ’ αντιστοιχία άρθρου 17νόμου 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις».

Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

1. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) εφαρμόζονται αναλογικά και στο σύνολο των αστυνομικών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τη Σχολή προέλευσης και το χρόνο κατάταξής τους σ’ αυτήν.

2. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των υπηρετούντων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση το πολιτικό προσωπικό, που προέρχονται από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν βαθμό Αστυφύλακα και άνω. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί προαγωγών διατάξεων, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 

Κατεβάστε όλη τη πρόταση για το νέο βαθμολόγιο από εδώ