Αυθαίρετα και χωρίς καμία νομική και λογική βάση

         Αυθαίρετα και χωρίς καμία νομική και λογική βάση, οι Αστυνομικοί κάθε βαθμίδας που έχουν το “στίγμα¨ να προέρχονται από τους Ειδικούς Φρουρούς, έχουν συλλήβδην καταταγεί στην κατηγορία Γ’ του νέου μισθολογίου. Ακόμα και στην περίπτωση που έχουν προαχθεί (Αρχιφύλακες ,Ανθυπαστυνόμοι κ. α), ύστερα από επιτυχή συμμετοχή, στους οικείους διαγωνισμούς και προαγωγικές εξετάσεις και αυτοί κατατάσσονται επίσης στη Γ’ κατηγορία.

       Οι Ειδικοί Φρουροί δε, «καταλαμβάνουν» την ακόμη

χαμηλότερη βαθμίδα της Δ΄ κατηγορίας.

       Το επαίσχυντο αυτό νομοθέτημα αποτέλεσε «αντίδωρο» της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, για το πολυετές έργο των Ειδικών Φρουρών, για τις θυσίες τους πάνω στο καθήκον και την συνέχεια του αγώνα του ως αστυνομικών πλέον, προερχόμενων από τους Ειδικούς Φρουρούς .

       Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4472/2017 “Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής: Α. ….. Β. Κατηγορία Β΄: για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας ,καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων. Γ. Κατηγορία : για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.-

ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό. Δ. Κατηγορία Δ΄: για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.”

       Σύμφωνα εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν.3686/2008, “Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή

πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. … Οι εντασσόμενοι ως αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται

κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού”.

Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης της περ. Β’ του άρθρου 124 του Ν.4472/2017 συνάγεται ότι οι Αστυφύλακες της ΕΛ.ΑΣ., τόσο οι προέρχονται από παραγωγικές σχολές ή μη της ΕΛ.ΑΣ., όσο και όλοι οι εν γένει αστυφύλακες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της διάταξης, κατατάσσονται στην Κατηγορία Β. Συνεπώς, με αναφορά στη διάταξη αυτή, στην εν λόγω Κατηγορία Β φαίνεται καταρχήν να κατατάσσονται και οι προερχόμενοι από Ειδικούς Φρουρούς Αστυφύλακες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο βαθμό αυτό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3686/2008 και οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, έχουν καταλάβει οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού.

           Ωστόσο, σύμφωνα με την αμέσως επόμενη περίπτωση Γ’ του άρθρου 124 του Ν.4472/2017, στην Κατηγορία Γ’ εντάσσεται “το προερχόμενο από την κατηγορία ΔΔ΄ αστυνομικό προσωπικό”. Από τη διάταξη αυτή δημιουργείται προφανής αντίφαση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, καθόσον όλο το προερχόμενο από Ειδικούς Φρουρούς (και Συνοριακούς Φύλακες) αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και αλλαγών κατά την υπηρεσιακή του εξέλιξη και σταδιοδρομία, φέρεται να υποβαθμίζεται στην κατώτερη μισθολογική Κατηγορία Γ’, με αναφορά μόνο στο ειδικό σώμα από το οποίο προέρχονται. Τούτο δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3686/2008, σύμφωνα με την οποία οι ενταχθέντες Αστυφύλακες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς αστυφύλακες μη ανακριτικών καθηκόντων, και συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με ίσο τρόπο αναφορικά και με τα μισθολογικά τους δικαιώματα. Τούτο είναι ακόμη πιο σαφές στην περίπτωση των Αρχιφυλάκων προερχόμενων από Ειδικούς Φρουρούς, δηλαδή πρώην Ειδικών Φρουρών οι οποίοι, κατόπιν της λεγόμενης “αστυφυλακοποίησης”, επέτυχαν περαιτέρω σε

εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε παραγωγικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και την λόγω αυτής βαθμολογική τους εξέλιξη. Ειδικά η εν λόγω κατηγορία

αστυνομικού προσωπικού, της οποίας η υπηρεσιακή εξέλιξη έχει επιτευχθεί μέσω διαδικασιών περαιτέρω εξέτασης και εκπαίδευσης, αδικείται κατάφωρα από την ένταξή της σε κατώτερη μισθολογική, δηλαδή την Κατηγορία Γ’ με μόνο το λόγο της προέλευσης εκ των Ειδικών Φρουρών.

           Από τη γραμματική κιόλας ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων,

ερμηνευμένες υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της ισότητας,

προκύπτει αβίαστα ότι όλο το αστυνομικό προσωπικό από το βαθμό του

αστυφύλακα και ανώτερους, συμπεριλαμβανομένου του προερχόμενου από Ειδικούς Φρουρούς αστυνομικό προσωπικό, πρέπει να ενταχθεί στην

Κατηγορία Β’.

           Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης , πιστή στους

σκοπούς της, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της, καθώς επίσης την δίκαιη και ίση μεταχείριση των ομογενοποιημένων Ειδικών Φρουρών, έναντι του λοιπού αστυνομικού προσωπικού οπότε και από την μέρα της ψήφισης του επαίσχυντου και προσβλητικού μισθολογίου, μέχρι σήμερα επεξεργάστηκε και έχει ετοιμάσει το Νομικό και Συνδικαλιστικό της οπλοστάσιο, ώστε να ανακτήσει την αξιοπρέπεια, που επιδιώκουν να αποστερήσουν από τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Αστυνομικούς που προέρχονται από αυτούς, σε οποιοδήποτε βαθμό.

      Έτσι λοιπόν τις προσεχής ημέρες σε συνεργασία με το ΣΕΦΕΑΑ και την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσει:

– Άσκηση Προσφυγής ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων για τους

προαχθέντες σε Αρχιφύλακες και Αξιωματικούς συναδέλφους.

– Επειδή η παραπάνω νομική διαστρέβλωση είναι πρόδηλη, αυτονοήτως θα

αναζητηθεί πειθαρχική και ποινική ευθύνη.

– Άσκηση ομαδικών αγωγών ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων για

όλους τους συναδέλφους που προέρχονται από Ειδικούς φρουρούς .

– Θα επιδιωχθεί και «πιλοτική» Δίκη απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

         Είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε την μισθολογική oμογενοποίηση, την

ηθική αποκατάσταση των Συναδέλφων μας, απέναντι σε ένα ανιστόρητο

Νομοθέτημα, που εμπνεύστηκε η Πολιτική Ηγεσία και επέτρεψε άνευ καν αντιρρήσεως η Φυσική μας Ηγεσία .

         Επίσης κάνουμε γνωστό σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να

ανεχτούμε πλέον αυτή την υπηρεσιακή υποβάθμιση και την προσωπική

προσβολή που αναίσχυντα και απροκάλυπτα υφίστανται οι συνάδελφοι που προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς!

         Στη μεγάλη και ενιαία αστυνομική οικογένεια δουλοπάροικοι και

πληβείοι δεν υπάρχουν και όσοι “κλείνουν το μάτι” σε τέτοιες ρατσιστικές διακρίσεις που βιώσαμε στο παρελθόν ως Ειδικοί φρουροί , δεν έχουν θέση στην ηγεσία (πολιτική και φυσική) της Ελληνικής Αστυνομίας.

         Η διόρθωση θα γίνει, είτε το αντιληφθούν μόνοι τους και διορθώσουν “οίκοθεν” αυτή την προσβολή, είτε το κάνουν τα Δικαστήρια γι αυτούς. Μόνο που τότε θα είναι αργά για τους ίδιους αλλά και πολύ χαμηλά στη συνείδηση και την εκτίμηση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας .