ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση οφειλόμενων αναδρομικών ετών 2015-2016

Η Ένωσή μας ενημερώνει τα μέλη της πως σε συνεργασία με το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.. θα αναλάβει την συλλογή των δικαιολογητικών για την υποβολή των αγωγών, για τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών που επιδικάστηκαν από το ΣτΕ . Μετά από τη δικαστική δικαίωση και επιτυχία, με την έκδοση θετικής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ αριθμ. 1127/2016), η οποία αφορά όλα τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και ασφαλώς και τους Ειδικούς Φρουρούς αλλά και τους προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς, αστυνομικούς, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τόσο οι διατάξεις περί των αναδρομικών που επέστρεφαν μόνο το 50% της διαφοράς των αποδοχών σας, όσο και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στα επίπεδα προ ισχύος του ν. 4093/2012, δηλαδή στις αποδοχές που ίσχυαν έως την 31-­7-­2012. Σε εκτέλεση της νέας απόφασης, το Δημόσιο θα έπρεπε να αναπροσαρμόσει τους μισθούς και να καταβάλει το σύνολο των οφειλόμενων αναδρομικών. Πλην όμως, η αδιαφορία της Ελληνικής Πολιτείας να εφαρμόσει πλήρως το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων και τα κυκλοφορούνται σενάρια περί νέου μισθολογίου χωρίς περαιτέρω αναφορές επί των οφειλόμενων αναδρομικών, δημιουργεί την αξίωση δικαστικής διεκδίκησης των χρηματικών ποσών και κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεων, μέσω άσκησης αγωγών. Για το χρονικό διάστημα από 1-­01-­2015 έως και 31-­12-­2016 (2 έτη) έχουν προκύψει νέες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των ποσών που έχουν λάβει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και αυτών που θα έπρεπε να λαμβάνουν δυνάμει του νόμου 3205/03, που καθόριζε το ύψος των αποδοχών μέχρι 31-­07-­12.

1. Αντικείμενο διεκδίκησης είναι η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που κάθε ενδιαφερόμενος έλαβε και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-­7-­2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012, αφού ληφθούν υπόψη οι στο μεταξύ μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-­1-­2015 έως την 31-­12-­2016. Η αγωγή ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.

2. Ζήτημα παραγραφής υπάρχει για το χρόνο πέραν της 31-­12-­2016. Δεδομένης της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος, ώστε η κατάθεση να ολοκληρωθεί έως 31-­12-­2016. οπότε ως καταληκτική ημερομηνία συλλογής των δικαιολογητικών ορίζεται η 20/12. παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στα γραφεία της ένωσης Κλεοπάτρας 6 ΑΤ’ Πολίχνης Θεσσαλονίκης κατά τις ημέρες Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 12-13-­14-­16 Δεκεμβρίου,10:00 εως 16:00 K Πέμπτη 15/12 από 19:00εως22:00 ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να καταβάλουν το αντίτιμο των 30€ έκαστος για τα οποία θα τους αποδοθεί απόδειξη .

Δικαίωμα εχουν οι Ειδικοι φρουροί 1ης 2ης και 3ης σειράς. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το μέλος του Δ.Σ. Ζηρίδη Δημήτριο.