31/02/2015

Τέλος στην αδικία για τους τρίκτεκνους ειδικούς φρουρούς καθώς τροποποιήθηκε το Π/Δ 211/2005. 

Η Ένωση μας με επαφές   με την σημερινή πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας τους τελευταίους δύο μήνες, για την οποία αξίζει να σημειωθεί πως έσκυψε πραγματικά στο συγκεκριμένο ζήτημα και διόρθωσε την αδικία φέρνοντας συγχρόνως και την δικαίωση για τους τρίτεκνους ειδικούς φρουρούς, αφού πλέον έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως κατ εξαίρεσης μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

31/02/2015

Τέλος στην αδικία για τους τρίκτεκνους ειδικούς φρουρούς καθώς τροποποιήθηκε το Π/Δ 211/2005. 

Η Ένωση μας με επαφές   με την σημερινή πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας τους τελευταίους δύο μήνες, για την οποία αξίζει να σημειωθεί πως έσκυψε πραγματικά στο συγκεκριμένο ζήτημα και διόρθωσε την αδικία φέρνοντας συγχρόνως και την δικαίωση για τους τρίτεκνους ειδικούς φρουρούς, αφού πλέον έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως κατ εξαίρεσης μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

Τροποποίηση διατάξεων τουΠΔ.211/2005

 

  1. Η υποπερίπτωση (4) της περίπτωσης  γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι έγγαμοι ειδικοί φρουροί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5) μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ. Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω σκοπό επιτρέπεται και στην περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12».

  1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.211/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο χρόνος απόσπασης – μετακίνησης ειδικού φρουρού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων – μετακινήσεων που διατάσσονται για ενίσχυση αστυνομικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων και αστυνομικών υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για όσους αποσπώνται ή μετακινούνται σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου, Β’ Δωδεκανήσου και Δράμας».

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 τουΠΔ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)  προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.

Για τις τοποθετήσεις των άρθρων 6 και 7 προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτά».

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του π.δ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Σχολή Αστυφυλάκων, κοινοποιεί στους συνοριακούς φύλακες, ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους, την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί κατανομής των οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους και τους καλεί να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους. Όσοι υπάγονται στην κατηγορία της παρ. 5, υποβάλλουν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αποφοίτησή τους».

         

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μετατασσόμενοι σε υπηρεσία γραφείου τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκλειστικά για την άσκηση καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης.

Όσοι από τους μετατασσόμενους σε υπηρεσία γραφείου τοποθετήθηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και στη συνέχεια  επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν κατά το χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου».

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 τουΠΔ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Οι αιτήσεις για μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου. Οι μεταθέσεις διατάσσονται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους».
  1.  Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του π.δ.211/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 π.δ. 166/2007 (Α’ 207), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι ειδικοί φρουροί, δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις της κατηγορίας τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον  υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:α. πολύτεκνοιβ. έχοντες, μέλος της ιδίας οικογένειας (σύζυγος, τέκνα) με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. ή γονέα με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δενέχουν άλλα αδέλφια, ή αδελφό με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλο αδελφό και οι γονείς τους έχουν το ως άνω ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.γ. τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους καιδ. έχοντες τρία (3) τέκνα.                    Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων».

  1.   Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή όταν μέλος της πατρικής οικογένειας έχει αναπηρία ΑΜ.Ε.Α ή αναπηρία 67% τουλάχιστον και δεν υπάρχει εν ζωή άλλο μέλος της πατρικής του οικογένειας ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, του ειδικού φρουρού ή του συνοριακού φύλακα ή μέλους της ίδιας οικογένειας του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο, β) πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό, γ) αντίγραφο των σχετικών προς την επικαλούμενη πάθηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από τα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας και συνταγολογίου, δ) γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, ειδικού επί της παθήσεως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πάθηση, όπως εξιτήριο Νοσοκομείου ή Κλινικής, γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή άλλων ειδικών επί της παθήσεως ιατρών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κλ.π., προς διευκόλυνση του ιδίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών.

              Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτή στη συνέχεια παραπέμπει τον πάσχοντα ειδικό φρουρό ή το πάσχον μέλος της οικογενείας του ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, διαβιβάζοντας σ` αυτή όλη τη σχετική αλληλογραφία. Η αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του πάσχοντος μέλους της οικογένειας του ειδικού φρουρού δεν απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης του, που προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου.               Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή στη συνέχεια εξετάζει τους παραπεμπόμενους και γνωματεύει σχετικά. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της αφορά ειδικό φρουρό που πάσχει από δυσίατο νόσημα προχωρεί σε κρίση της σωματικής του ικανότητας, από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

  1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ιδίου ως άνωΠ.δ. προστίθενται εδάφια  ως εξής:

«Εάν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μετάθεση, πριν τη παρέλευση πενταετίας και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί από το γάμο αυτό τέκνο, ο ειδικός φρουρός μετατίθεται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία είχε μετατεθεί για λόγους συνυπηρέτησης. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για έλλειψη των λόγων συνιστά υποχρέωση του ιδίου του ειδικού φρουρού ο οποίος οφείλει να υποβάλλει άμεσα σχετική αναφορά. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».

  1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνωΠΔ προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄  ως εξής:

«γ. Για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85) και ισχύει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους λογίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και ο χρόνος αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης.

δ. Σε περίπτωση σπουδών του ειδικού φρουρού σε Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πρώτου πτυχίου. Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής υποβάλλεται το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την περιοχή μετάθεσης, όπου εδρεύει η Σχολή και διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Η απόσπαση αυτή ανανεώνεται για όσα χρόνια προβλέπεται φοίτηση στη Σχολή, συν δύο (2) έτη, εφόσον ο ειδικός φρουρός προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έλαβε προαγωγικό βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και τα τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα. Ο ειδικός φρουρός στην περίπτωση αυτή λογίζεται, ότι υπηρετεί καθόλη τη διάρκεια της απόσπασής του στον τόπο συμφερόντων του. Ο χρόνος απόσπασής του δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης

ε. Σε περίπτωση διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς ή αδέρφια και δεν μπορεί άλλο μέλος της οικογένειας να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η περίπτωση του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Η διάρκειά της είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κατ’ έτος εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αρχικά χορηγήθηκε. Για την ανανέωση της απόσπασης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.»

Άρθρο 3

Καταργούμενες διατάξεις

            Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2  του άρθρου 7 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 τουΠΔ.100/2003, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του π.δ.85/2011.

β. Οι παράγραφοι 5 του άρθρου 6, 4 του άρθρου 7 και 6 του άρθρου 12 του π.δ. 211/2005 καταργούνται.

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1-9-2015.

            Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

                                                                             Αθήνα,    ________________  2015